/Files/images/HBK13 Render_3.jpg Видавництво "Педагогічна думка" подало на конкурс підручник «Українська література.10 клас (рівень стандарту)» для закладів загальної середньої освіти. Автори – Фасоля А.М., Яценко Т.О., Уліщенко В.В., Бійчук Г.Л., Тименко В. М.

Переглянути макет підручника

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній (оновленій) програмі з української літератури. Головне його завдання –– зацікавити учня художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним засобом пізнання світу і себе в ньому, навчити самостійно здобувати і застосовувати знання, керувати читацьким і особистісним розвитком.

Зміст підручника побудований на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Розділи мають оригінальну структуру і містять:

- епіграфи: цитата самого письменника, зміст якої відображає авторський погляд на художню творчість, письменницьку працю, самого себе тощо, і цитата літературознавця, критика, культурного чи історичного діяча тощо про автора і його творчий спадок;

- коротка узагальнена характеристика–представлення письменника;

- емоційно-образний «портрет» письменника (фрагменти свідчень очевидців, уривків зі спогадів, листів);

- стислий виклад основних фактів біографії;

- характеристику художнього світу письменника (основні теми, мотиви, художні особливості стилю тощо);

- запитання і завдання для актуалізації суб’єктного досвіду й опорних знань;

- літературознавчі статті: оглядову (про творчість автора загалом) і «адресну» про твір, що вивчається текстуально;

- матеріал про твір в культурологічному контексті;

- пояснення призначених для вивчення літературознавчих термінів;

- запитання і завдання, у т. ч. компетентнісно зорієнтовані, для налагодження діалогічної взаємодії з текстом художнього твору (для самостійної, парної і групової роботи);

- матеріали для додаткового читання;

- різнорівневі запитання і завдання, у т. ч. компетентнісно зорієнтовані, для самоконтролю і підсумкового оцінювання;

- рефлексивно-оцінювальні завдання;

- теми проектів;

- електронні адреси і списки рекомендованої літератури.

Підручник має такі рубрики:

Художній світ письменника. Матеріали, які допоможуть сформувати загальне розуміння спадщини митця і проникнути в глибини твору, що вивчається текстуально.

Читацькі діалоги. Теоретичний матеріал, поради для налагодження діалогу з текстом. Діалогічний стиль спілкування авторів підручника з учнями-читачами.

Читацький самоконтроль. Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень, рефлексії виконання запланованого, змін у читацькому й особистісному розвиткові.

Довідник читача. Визначення літературознавчих термінів, понять тощо.

Культурно-мистецький контекст. Матеріали, у яких проводяться мистецькі і міжпредметні паралелі.

Запитання і завдання. Для вироблення умінь діалогічного прочитання твору, визначення рівня навчальних досягнень.

Ваші читацькі проекти. Назви навчальних проектів, поради щодо їх написання тощо.

Домашнє завдання. Для самостійного виконання вдома.

Читацьке дозвілля. Кросворди, літературні ігри, конкурси тощо.

Література. Перелік літературознавчих праць, які допоможуть повніше осягнути творчість письменника, джерела, на які є посилання в тексті.

Діалогічність підручника забезпечують:

- стиль спілкування авторів з учнями-читачами;

- стилістика тексту(приорітет художньо-публіцистичного стилю);

- специфіка подання навчального матеріалу, запитання і завдання для налагодження діалогічної взаємодії з художнім текстом, творами інших видів мистецтв.

Ілюстративний матеріал дає можливість для встановлення міжпредметних зв’язків і розгляду твору в культурологічному контексті за допомогою запитань і завдань до картин, ілюстрацій тощо.

Підручник реалізує ключову ідею авторської Концепції літературної освіти в старшій школі: засобами предмета допомогти учневі у його самопізнанні, життєвому самовизначенні, саморозвитку, само здійсненні, сформувати компетентного учня-читача як суб’єкта читацької діяльності, особистісного і читацького саморозвитку. Він є зручним та доступним для використання як учнями, так і учителем.

Кiлькiсть переглядiв: 507

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.